Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta

 

1.Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta

2. Projekta numurs

Nr.5.3.1.0/16/I/005

3.Problēmas apraksts

Realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ventspilī” (III, IV un V kārtas) Eiropas Savienības fondu finansējuma 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros, tika paplašināta centralizēto ūdens un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība, radot iespējas papildus pieslēgties CKS 2025 Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, no kuriem līdz 2015. gada 31. decembrim ir pieslēgušies aptuveni 72%. 2016. gadā centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi ir nodrošināti 95,7% pilsētas iedzīvotājiem, tomēr 100% apmērā nenodrošina 91/271/EEK prasību izpildi. Šobrīd Ventspils aglomerācijā ir atsevišķi samērā blīvi apdzīvoti rajoni, kur netiek nodrošināta centralizētu sadzīves pakalpojumu pieejamība.

4. Projekta mērķi

Attīstīt PSIA “ŪDEKA” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Ventspils aglomerācijas iedzīvotājiem, samazināt apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju riskus, veicināt Direktīvas 91/271/EEK prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

5. Īstenotās aktivitātes

Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve 2,14 km t.sk.

  • kanalizācijas spiedvads 0,36 km;
  • pašteces kanalizācijas tīkli 1,78 km;
  • jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve ar jaudu 10 l/s

Ūdensapgādes tīklu izbūve un pārbūve 1,69 km.

6. Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība Ventspils pilsētā palielināta līdz 98,5% no pilsētas deklarēto iedzīvotāju skaita, 96,5% no pilsētas deklarēto iedzīvotāju skaita ir kļuvuši par kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, par 130 iedzīvotājiem ir palielināts to iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

7. Īstenošanas laiks

2017.- 2020.gads

Projekta īstenošana: 21.03.2017.-17.12.2020.

t.sk. būvniecība: 18.04.2017.-04.12.2018.       

8. Projekta līgumi

Būvdarbu līgumi (2 gb.)

Būvuzraudzības līgumi (2 gb.)

Autoruzraudzības līgumi (2 gb.)

9. Kopējās izmaksas

896 189 EUR

10. Finansējuma avoti

- attiecināmās izmaksas veido 508 363 EUR (Kohēzijas fonds 65,99% jeb 335 472 EUR; pašvaldības SIA „ŪDEKA" 34,01% jeb 172 891 EUR);

- neattiecināmās izmaksas, ko sedza pašvaldības SIA „ŪDEKA"  232 289 EUR, un pievienotās vērtības nodoklis (21%) - 155 537 EUR.

11. Objekti

Izbūvēti un pārbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli 5 ielu posmos

Izbūvēta 1 kanalizācijas sūkņu stacija.

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!