Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta

1.Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta

2. Projekta numurs

CCI 2004/LV/16/C/PE/001

3. Problēmas apraksts

Lai uzlabotu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmu un līdz ar to ventspilniekiem nodrošinātu tīru un Eiropas Savienības standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni, notekūdeņu attīrīšanu veiktu atbilstoši vides aizsardzības un ES direktīvu prasībām, no 2000. līdz 2005.g. Ventspilī tika īstenots ISPA fondu līdzfinansēts projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” , kura ietvaros tika izbūvēti divi būtiskākie ūdenssaimniecības sistēmas objekti – dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Kā I kārtas plānveidīgs turpinājums no 2006. līdz 2009.g. tiek īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansēts investīciju projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”, lai sasniegtu ES direktīvās nospraustos mērķus ūdenssaimniecības jomā Ventspilī un Latvijā.

4. Projekta mērķi

Turpināt Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmā, nodrošinot līdz 100% ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju līdz 95% pilsētas iedzīvotāju lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

5. Īstenotās aktivitātes

1.Maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija - 7,436 km;

2. Ūdensvada tīklu atjaunošana -20,183 km;

3. Ūdensvada tīklu paplašināšana- 22,913 km;

4. Sadzīves kanalizācijas tīklu atjaunošana- 18,844 km;

5. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana- 30,722 km;

6. Lietus kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 21,916 km;

7. Skaitītāju uzstādīšana 1287 gab.;

8. Aizbīdņu un hidrantu nomaiņa 261 gab.;

9. Tīklu apkopes iekārtas 15 vienības.

6. Projekta rezultāti

Uzlabots un paplašināts dzeramā ūdensapgādes tīkls un 91% ventspilnieku tikts nodrošināta iespēja lietot centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus;

Uzlabots un paplašināts kanalizācijas tīkls un 89,6 % iedzīvotāju būs iespēja lietot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus;

Nodrošināta dzeramā ūdens kvalitātes prasības atbilstoši EK direktīvai 98/83/EC;

Ir nodrošināta bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP), ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), suspendēto daļiņu (suspendētās vielas), slāpekļa (N (kop) un fosfora (P kop) daudzuma samazināšana virsūdeņos;

Ir uzlabota Dzeramā ūdens apgādes drošība un nepārtrauktība. Ir veikta pazemes ūdeņu pievadmaģistrāles renovācija starp ūdensgūtni ,,Ogsils” un II pakāpes sūkņu staciju, un divu maģistrāļu, kas apgādā ar ūdeni pilsētu no otrās pakāpes sūkņu stacijas, rekonstrukcija, līdz ar to ir novērstas biežās avārijas ūdensvada novecojušos posmos;

Samazināti neuzskaitītā ūdens zudumi no 2005.gadā faktiskajiem 29% līdz 13% 2009.gadā;

Ir nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu energoefektivitātes uzlabošana, samazinot ūdens zudumus un infiltrāciju kanalizācijas tīklos no 2005.gadā prognozētajiem 48% līdz 38% 2009.gada beigās.

7. Īstenošanas laiks

2006. gads - 2009. gads

Projekta īstenošana: 28.12.2004.- 27.12.2010.

Būvdarbi: 12.06.2006.-18.12.2009.

 

8. Projekta līgumi

28.12.2004. parakstīts Finanšu memorands no Eiropas Komisijas puses;

05.06.2006. parakstīts līgums starp LR Vides ministriju, Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “ŪDEKA” par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” īstenošanu.

No 2006.-2009. gadam tika īstenota un uzraudzīta sekojošu līgumu izpilde:

- 26 būvdarbu līgumi (izpildītāji - SIA „Ostas celtnieks”, PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA „VIA”, SIA „Variants”, A/S “VENCEB”, SIA “Lokširs”, SIA “Vektors 2”, SIA “T-Vita”, A/S “BMGS”);

- 1 pakalpojumu līgumi par būvuzraudzību ( izpildītājs - Konsorcijs SIA “Geo Consultants & SIA “Asmāra”);

- 4 piegāžu līgumi par tīklu uzturēšanas iekārtu piegādi (izpildītāji - SIA "Venta Motors", SIA "Rore", SIA "VOLVO TRUCK LATVIA", SAS "HIDORA);

- 1 pakalpojuma līgums par objektu projektēšanu ( izpildītājs - SIA “Firma L4”).

9. Kopējās izmaksas

42 631 345,71 EUR

10. Finansējuma avoti

Attiecināmās izmaksas kopā 36 035 252,03 EUR t.sk.

- Kohēzijas fonds 51% jeb 18 516 077,00 EUR;

- Valsts budžets 31% jeb 11 035 926,82 EUR;

- Ventspils pilsētas dome 2% jeb 806 925,28 EUR;

- pašvaldības SIA "ŪDEKA" 16% jeb 5 676 322, 93 EUR t.sk. ilgtermiņa kredīts 5 406 959,13 EUR.

Neattiecināmās izmaksas jeb pievienotais vērtības nodoklis - sedz pašvaldības SIA "ŪDEKA" - 6 596 093,68 EUR.

11. Objekti

Rekonstruēti un paplašināti tīkli 89 ielu posmos;

Izbūvētas 7 kanalizācijas sūkņu stacijas;

Uzstādīti 1287 ūdens patēriņa skaitītāji;

Nomainīti aizbīdņi un hidranti - 261 gab.;

Iegādātas 15 tīklu apkopes iekārtas.

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija .

Projekta mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū!

Ieguldījums Tavā nākotnē!