Pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu personas datu apstrāde

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir pašvaldības SIA “ŪDEKA”
Reģistrācijas numurs: 41203000983
Juridiskā adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV3600
Elektroniskā pasta adrese: udeka@ventspils.lv 

Vispārīga informācija par personas datu apstrādi

Informējam Jūs, ka šajā informācijā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot personu datu aizsardzības un konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
Šajā informācijā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu informāciju un esat akceptējuši tās noteikumus.

Šīs informācijas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši šādiem nolūkiem: pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī pakalpojumu līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu un ar pakalpojumiem saistītas informācija izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu, kā arī tiesisko interešu (leģitīmo interešu) nodrošināšanai, un ar pakalpojumu sniegšanu saistītu normatīvo aktu izpildei. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese, tālruņa sarunu ieraksti, bankas konta numurs.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

  • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
  • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
  • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu kā klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju. Informācija var tik sniegta valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēm un tiesībsargājošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. Kā arī esam tiesīgi nodot informāciju saviem sadarbības partneriem pakalpojuma līguma izpildei un pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bankai norēķinu veikšanai).

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Sīkdatne ir neliela izmēra teksta datne, ko vietnes serveris nodod apmeklētāja pārlūkprogrammai (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome u.c.), lai tā to saglabātu lietotāja ierīces (datora, planšetes, mobilā tālruņa u.c.) iekšējā atmiņā. Sīkdatnes galvenais mērķis ir atpazīt ierīci, ar kuru apmeklētājs piekļūst tīmekļa vietnei, tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nav iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” mājas lapā izmantotās sīkdatnes

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, kā arī iegūt informāciju par pakalpojumiem. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarētu pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus u.c. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālo sīkdatņu palīdzību vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
Mūsu mājas lapā tiek piedāvāta valodas izvēlne un sīkdatnes tiek izmantotas, lai, pārvietojoties pa lapas sadaļām, tiktu saglabāti lietotāji izvēlētie valodas iestatījumi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
Mūsu mājas lapā tiek izmantots Google Analytics rīks, lai statistikas vajadzībām iegūtu informāciju par tīmekļa vietnes unikālo apmeklējumu skaitu, katra tīmekļa vietnes apmeklētāja pavadīto laiku tīmekļa vietnē, noteiktu apskatītās tīmekļa vietnes sadaļas, u.tml.

Personas datu apstrāde un citi ar to saistīti jautājumi

Jūsu personas dati mums kā datu pārzinim ir nepieciešami, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu (klienta identificēšana, līguma sagatavošana un noslēgšana), sniegtu attiecīgo pakalpojumu un nodrošinātu līguma saistību izpildi (pakalpojuma nodrošināšana, iebildumu, iesniegumu izskatīšana un apstrāde, norēķinu administrēšana, parādu atgūšana un piedziņa). Jūsu kā Klienta pienākums ir sniegt mums visus nepieciešamos datus pakalpojuma līguma noslēgšanai un pakalpojuma sniegšanai. Pakalpojuma sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

Mēs glabāsim un apstrādāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais pakalpojumu līgums vai tiek sniegts pakalpojums, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēs kā pakalpojumu sniedzējs vai Jūs kā Klients variet realizēt savas tiesiskās (leģitīmās) intereses, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietas, gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt mums kā datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Patiesā cieņā,
Jūsu pašvaldības SIA “ŪDEKA”