Attīstības projekti

Lai pēc iespējas vairāk ventspilnieku saņemtu kvalitatīvus un mūsdienu prasībām atbilstošus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, pašvaldības SIA „ŪDEKA” sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, piesaistot Eiropas Savienības (turpmāk - ES) līdzfinansējumu, jau kopš 2000.gada īsteno vērienīgu Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu.

Projekta I kārtas ietvaros līdz 2005.gada beigām tika uzbūvēti nozīmīgākie pilsētas ūdenssaimniecības objekti – Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un Notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Tāpat tika rekonstruēta ūdensgūtne „Ogsils”, sešas galvenās pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijas un ap 60 km pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta kopējās izmaksas 21,2 milj. EUR.

Projekta II kārtas ietvaros no 2006.gada līdz 2009.gada beigām notika jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pilsētas privātmāju rajonos, kā arī esošo tīklu rekonstrukcija kopā vairāk kā 120 km garumā. Projekta kopējās izmaksas 42,6 milj. EUR.

Projekta III kārtā ūdenssaimniecības attīstības darbi notika no 2010.gada līdz 2013.gada beigām, rekonstruējot savu laiku nokalpojušos ūdensvada un kanalizācijas tīklus un izbūvējot jaunus maģistrālos tīklus privātmāju rajonos Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Žāžciemā, Jāņciemā, Čikstiņciemā, Zaķciemā, kā arī pilsētas centrālajā daļā. Projekta III kārtas kopējās izmaksas 13,8 milj. EUR.

2014.gadā tika īstenota vērienīgā projekta IV kārta, kā ietvaros izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli un divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas rajonos, kuros iedzīvotājiem pirms tam nebija pieeja centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai – daļā Krievlauku un pilsētas dienvidrietumu daļā jeb Piejūras kempinga rajonā. Šīs projekta kārtas izmaksas – 2,4 milj. EUR.

2015.gadā projekta V kārtas ietvaros darbi tika veikti 9 objektos. Kanalizācijas kolektoru atjaunošanas darbi 5 ielu posmos, kur kopā tīkli atjaunoti vairāk kā 3 km garumā (vairāk kā 2 km, izmantojot “oderēšanas” metodi), savukārt 4 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos tika ne vien sakārtotas apakšzemes komunikācijas (atjaunoti 382 metri ūdensvada un 722 metri kanalizācijas tīkli), bet, pateicoties pašvaldības nostājai un finansējumam, atjaunotas arī pagalmu brauktuves, stāvvietas un ietves, apgaismojums, sakārtotas zaļās zonas un veikti citi virszemes infrastruktūras labiekārtojumi. Kopējais projekta V kārtas finansējums – 2,4 milj. EUR.

 

Projekta VI kārtas ietvaros no 2017.gada līdz 2018.gada oktobrim izbūvēti jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija Krievlaukos, kā arī atsevišķos posmos ir veikta esošā ūdensvada pārbūve. Būvdarbi notika 5 ielu posmos – pilsētas rajonos, kur iepriekš nav bijuši pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi (piemēram, Krievlaukos, Ganību ielas rajonā). Tādējādi vēl 130 pilsētas iedzīvotājiem šobrīd ir nodrošināti centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi.

Atšķirībā no iepriekš realizētajām projekta kārtām, šoreiz par ES finansējumu netika atbalstīta ūdensvada tīkla paplašināšana, tādēļ pašvaldības SIA "ŪDEKA" to projektā iekļautajos būvniecības objektos veica par saviem līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas – 896189 EUR, t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 335 472 EUR, pārējās izmaksas sedza pašvaldības SIA "ŪDEKA".

Faktiski projekts noslēdzās 2020.gada 17.decembrī, kad pie kanalizācijas tīkliem pieslēdzās 130 jaunie  lietotāji.

 

Ventspils ūdensvada un kanalizācijas tīklu kopgarums, kas izbūvēti vai pārbūvēti par ES līdzfinansētiem projektiem no 2003. līdz 2018.gadam, sasniedz jau 235 kilometrus un kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 98,5% iedzīvotāju.

Sadarbība pilsētas ielu kompleksā izbūvē

2014. – 2020.gada ES struktūrfondu plānošanas periodā (analogi kā iepriekšējos periodos) esošo pilsētas ielu segumu pārbūve un jaunu ielu izbūve Ventspilī tiek veikta arī citos ES līdzfinansētos projektos. Tos īsteno pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” un Ventspils brīvostas pārvalde. Savukārt pašvaldības SIA "ŪDEKA" nepieciešamības gadījumā nodrošina esošo kanalizācijas un ūdensvada pārbūvi vai izvērtē, vai ir nepieciešama arī centralizētu tīklu paplašināšana (jaunu ielu izbūves gadījumā).

Ventspils pilsētas pašvaldībā ielu pārbūve notiek kompleksi – vienlaikus ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi visā ielas platumā tiek izbūvētas ērtas brauktuves un transporta novietnes, izveidotas drošas ietves gājējiem un veloceliņi riteņbraucējiem, sakārtoti grāvji, ielu apgaismojums un citas inženierkomunikācijas. Minētajiem darbiem pēc iespējas tiek piesaistīti arī ES fondu līdzekļi.

Lai kopīgi plānotu būvdarbus ielu posmos, kas ir jāizbūvē vairākos ES projektos, speciālistiem ir jāiegulda rūpīgs plānošanas, koordinēšanas un būvdarbu izpildes darbs, sākot jau no būvprojekta izstrādes stadijas līdz pat objektu nodošanai ekspluatācijā.

 

Jaunāku tehnoloģiju izmantošana ūdenssaimniecībā

Paralēli ūdenssaimniecības attīstības projektam tika īstenoti arī komunālo pakalpojumu tehnisko risinājumu kvalitātes uzlabošanas un to efektivitātes paaugstināšanas projekti, akcentu liekot uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mērķu sasniegšanai. 2012. un 2013.gadā pašvaldības SIA „ŪDEKA”, piedalījās kā viens no partneriem, sniedzot praktiskas konsultācijas, projektā „Inteliģentā mērīšana” (projekta Nr. LLIV-312, „Smart Metering”/Smart), bet 2014. un 2015.gadā tika īstenots projekts „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” („Information and Communication Technologies solutions for improvement of quality in municipal utilities”/E-utilities, projekta Nr. LLV-393), kura ietvaros vairāk kā 300 daudzdzīvokļu māju ūdenspatēriņa skaitītāji tika aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas iekārtām.